Warszawa Polska macierzynstwowpraktyce@gmail.com 502655442

Standardy praktyki zawodowej położnej

             IV Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych

dnia 11 grudnia 2003 roku 

Standardy praktyki zawodowej położnej

Standard praktyki zawodowej położnej

–  przyjęcie porodu fizjologicznego w warunkach domowych

 

TEMAT: Przyjęcie porodu fizjologicznego w warunkach domowych.

 

CEL: Opieka nad kobietą rodzącą w domu i zapewnienie opieki położnicy i noworodkowi po porodzie.

 

OŚWIADCZENIE STANDARDOWE:

 1. Poród w domu mogą odbyć kobiety w dobrym stanie zdrowia, z fizjologicznym przebiegiem ciąży.
 2. Kobieta rodząca zdobyła wiedzę o przebiegu porodu fizjologicznego w szkole rodzenia lub została przygotowana przez położną rodzinną.
 3. Położna przyjmująca poród zapewnia położnicy i noworodkowi opiekę przez 6 tygodni sama lub współpracuje z położną środowiskową/rodzinną.

 

KRYTERIUM STRUKTURY:

 1. Położna posiada co najmniej 3 letni staż pracy na sali porodowej, posiada wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie w zakresie prowadzenia porodu fizjologicznego, resuscytacji noworodka i szczepień noworodka.
 2. Położna zna przeszłość położniczo – ginekologiczną rodzącej, jej stan zdrowia, przebieg obecnej ciąży, ma dostęp do dokumentacji ciężarnej, wyników badań laboratoryjnych
  i diagnostycznych.
 3. Położna współpracuje z lekarzem położnikiem – ginekologiem, lekarzem pediatrą, lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, położną zatrudnioną w gabinecie lekarza ginekologa/położnika, szkołą rodzenia, zespołem terapeutycznym oddziału położniczo – ginekologicznego i noworodkowego najbliższego szpitala, położną środowiskową/rodzinną.
 4. Położna ma możliwość w razie potrzeby otrzymania natychmiastowej pomocy oddziału położniczego.
 5. Położna posiada neseser położniczy wyposażony zgodnie ze standardem*1.
 6. Warunki lokalowe oraz atmosfera w domu rodzącej pozwalają na bezpieczne i intymne prowadzenie porodu.
 7. Położna dysponuje telefonem i ma dostęp do środka transportu umożliwiającego w razie potrzeby przewiezienie pacjentki do szpitala.
 8. Położna ma dostęp do szczepionek i testów do badań przesiewowych.
 9. Położna ma prawo i obowiązek pogłębiania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego oraz samokształcenia.
 10. Położna posługuje się obowiązującą dokumentacją medyczną.

 

 

KRYTERIUM PROCESU:

 1. Położna gromadzi dane o rodzącej, jej stanie ogólnym i położniczym.
 2. Położna wyjaśnia rodzącej i osobie towarzyszącej istotę mechanizmu porodowego oraz informuje o wszystkich czynnościach wykonywanych w trakcie porodu.
 3. Położna zachęca rodzącą do chodzenia, przyjmowania dogodnych pozycji w trakcie trwania porodu, wykonywania ćwiczeń oddechowych i metod relaksacyjnych.
 4. Położna wykonuje:
 • pomiar wymiarów zewnętrznych miednicy kostnej,
 • badanie położnicze zewnętrzne,
 • pomiar tętna płodu w I okresie porodu, w II okresie porodu po każdym skurczu lub co 5 minut,
 • ocenę czynności skurczowej mięśnia macicy,
 • badanie położnicze wewnętrzne,
 • ocenę odpływających wód płodowych,
 • ocenę stanu ogólnego rodzącej.
 1. Położna informuje rodzącą i osobę towarzyszącą o stanie płodu i postępie porodu.
 2. Położna przygotowuje rodzącą i osobę towarzyszącą do współpracy w II okresie porodu (nauka parcia, umożliwienie wybrania dowolnej pozycji podczas porodu).
 3. Położna przyjmuje poród, łącznie z nacięciem krocza w zależności od potrzeby:
 • odpępnia noworodka,
 • ocenia stan ogólny noworodka (skala Apgar),
 • pomaga w przystawieniu do piersi,
 • umożliwia kontakt skóra-skóra.
 1. Położna pomaga w urodzeniu popłodu i dokonuje jego oceny.
 2. Położna bada, obserwuje, kontroluje i ocenia:
 • stan dróg rodnych po porodzie,
 • stan macicy po porodzie,
 • krwawienie z dróg rodnych,
 • stan fizyczny i psychiczny położnicy.
 1. Położna wykonuje:
 • szycie naciętego lub pękniętego krocza,
 • badanie noworodka,
 • kąpiel noworodka.
 1. Położna wspiera rodzinę po porodzie:
 • ocenia stan emocjonalny matki po porodzie,
 • uczy matkę technik prawidłowego przystawiania dziecka do piersi,
 • zapewnia matce i dziecku komfort psychiczny i fizyczny (np. pomoc w wykonaniu toalety, zmiana bielizny, wygodne ułożenie),
 • przekazuje wiedzę rodzinie na temat zmian fizjologicznych i psychologicznych zachodzących w połogu i zmian zachodzących w okresie noworodkowym.
 1. Położna monitoruje szczepienie dziecka przeciw gruźlicy i WZW – B.
 2. Położna pobiera materiał na badania przesiewowe po 3 dobie życia noworodka
  (TSH, FK, inne).
 3. Położna odnotowuje poród w obowiązującej dokumentacji.

 

KRYTERIUM WYNIKU

 1. Rodząca i osoba towarzysząca są przygotowane do odbycia porodu w domu.
 2. Rodząca i osoba towarzysząca współpracują z położną w trakcie porodu.
 3. Rodząca i osoba towarzysząca czują się bezpiecznie, są na bieżąco informowane
  o przebiegu porodu.
 4. Położna wykorzystała wszystkie możliwości prowadzące do urodzenia zdrowego dziecka i całego popłodu.
 5. Matka i dziecko mają zapewniony komfort psychiczny i fizyczny.
 6. Położnica zna zalety karmienia naturalnego i techniki przystawiania dziecka do piersi.
 7. Położnica jest przygotowana do samoopieki i samopielęgnacji oraz pielęgnacji noworodka.
 8. Rodzina jest przygotowana do udzielania pomocy i wsparcia położnicy, ma wiedzę na temat zmian fizjologicznych i reakcji emocjonalnych zachodzących w połogu.
 9. Noworodek jest zaszczepiony przeciwko gruźlicy i WZW – B oraz ma pobrany materiał do badań przesiewowych.
 10. Dokumentacja obrazuje przebieg porodu.

 

Standard praktyki zawodowej położnej

–  opieka nad noworodkiem w środowisku domowym

 

TEMAT: Opieka nad noworodkiem / niemowlęciem w środowisku domowym.

 

OŚWIADCZENIE STANDARDOWE: Realizowanie optymalnej opieki nad noworodkiem / niemowlęciem i jego rodziną.

 

KRYTERIUM STRUKTURY:

 1. Położna posiada co najmniej 2 letni staż pracy w zawodzie, ukończyła kurs położnej rodzinnej i / lub specjalizację z dziedziny pielęgniarstwa rodzinnego, wyższe studia magisterskie na wydziale położnictwa lub pielęgniarstwa.
 2. Położna posiada odpowiednią wiedzę, przygotowanie oraz umiejętności praktyczne
  w zakresie karmienia naturalnego i opieki nad noworodkiem / niemowlęciem oraz rodziną.
 3. Położna współpracuje z lekarzem pediatrą, lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, personelem poradni D, pielęgniarką środowiskową / rodzinną, pracownikiem socjalnym, innymi osobami działającymi na rzecz zdrowia rodziny.
 4. Położna ma prawo i obowiązek pogłębiania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego oraz samokształcenia.
 5. Położna posiada neseser położniczy wyposażony zgodnie ze standardem*2.
 6. Położna posługuje się obowiązującą dokumentacją medyczną i ma możliwość wglądu do dokumentacji prowadzonej przez poszczególnych członków zespołu terapeutycznego.
 7. Położna posiada materiały i literaturę edukacyjną.
 8. Położna ma dostęp do opracowanych procedur postępowania w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych charakterystycznych dla okresu noworodkowego/ niemowlęcego.
 9. Położna przeprowadza co najmniej 6 wizyt patronażowych u dziecka do 6 tygodnia życia.
 10. Położna opiekę dostosowuje do potrzeb dziecka i oczekiwań rodziny.

 

KRYTERIUM PROCESU:

 1. Położna gromadzi dane o noworodku / niemowlęciu oraz rodzinie z różnych źródeł:
 • dokumentacji medycznej,
 • wywiadu z rodziną dziecka,
 • wyników badań i pomiarów.
 1. Położna bada, obserwuje, kontroluje i ocenia:
 • skórę (zabarwienie, zmiany na skórze, napięcie powłok skórnych, higiena),
 • rozwój tkanki podskórnej,
 • ciemiączka,
 • spojówki,
 • jamę ustną,
 • sutki,
 • kikut pępowiny,
 • dno pępka,
 • występowanie kolki jelitowej,
 • stawy biodrowe,
 • zewnętrzne narządy płciowe,
 • wydalanie (stolec, mocz),
 • zachowanie dziecka,
 • odruchy,
 • funkcjonowanie narządów zmysłów (wzrok, słuch),
 • sposób oraz techniki karmienia (karmienie naturalne, sztuczne),
 • stosunek rodziny do noworodka.
 1. Położna identyfikuje czynniki ryzyka w rodzinie.
 2. Położna formułuje diagnozę i ustala hierarchię podejmowanych działań.
 3. Położna ustala plan opieki oraz terminy kolejnych wizyt, w trakcie których:
 4. a) wykonuje zabiegi diagnostyczne, rehabilitacyjne i lecznicze wynikające z planu opieki samodzielnie i na zlecenie lekarza,
 5. b) monitoruje adaptacje i rozwój noworodka / niemowlęcia,
 6. c) sprawdza wiedzę, umiejętności i reakcję rodziny na występujące problemy,
 7. d) weryfikuje plan opieki w trakcie uzyskiwania kolejnych danych,
 8. e) edukuje, udziela porad rodzinie odnośnie:
 • zmian zachodzących w okresie noworodkowym / niemowlęcym,
 • odżywiania dziecka,
 • pielęgnacji noworodka / niemowlęcia,
 • profilaktyki przeciwkrzywiczej,
 • postępowania w przypadku zaobserwowania objawów patologicznych w przebiegu okresu noworodkowego / niemowlęcego,
 • szczepień ochronnych,
 • badań profilaktycznych,
 • stymulacji dotykiem,
 • wpływu używek na zdrowie rodziny.
 1. Położna odnotowuje uzyskane dane i przebieg procesu pielęgnowania w obowiązującej dokumentacji.
 2. Po zakończeniu wizyt patronażowych położna przekazuje opiekę nad noworodkiem / niemowlęciem pielęgniarce środowiskowej / rodzinnej.

 

KRYTERIUM WYNIKU:

 1. Noworodek / niemowlę ma zapewnioną profesjonalną opiekę.
 2. Dziecko ma zapewnioną ciągłość opieki.
 3. Rodzina zapoznała się z zasadami pielęgnacji i karmienia noworodka / niemowlęcia.
 4. Rodzina ma wiedzę na temat fizjologii okresu noworodkowego / niemowlęcego.
 5. Rodzina wie jak postępować w wypadku wystąpienia objawów patologicznych
  w przebiegu okresu noworodkowego / niemowlęcego.
 6. Rodzina wie jak nawiązać kontakt z dzieckiem (znaczenie dotyku, wzroku, głosu).
 7. Noworodek / niemowlę jest, prawidłowo pielęgnowany i odpowiednio karmiony.
 8. Prowadzona dokumentacja obrazuje przebieg okresu noworodkowego / niemowlęcego.

 

Standard praktyki zawodowej położnej

– opieka nad kobietą ciężarną w środowisku domowym

 

TEMAT: Opieka nad kobietą ciężarną w środowisku domowym.

 

OŚWIADCZENIE STANDARDOWE: Realizowanie optymalnej opieki nad kobietą ciężarną i jej nienarodzonym dzieckiem.

 

KRYTERIUM STRUKTURY:

 1. Położna posiada co najmniej 2 letni staż pracy w zawodzie, ukończyła kurs położnej rodzinnej i/lub specjalizację z dziedziny pielęgniarstwa rodzinnego, wyższe studia magisterskie na wydziale położnictwa lub pielęgniarstwa.
 2. Położna posiada odpowiednią wiedzę, przygotowanie i umiejętności praktyczne
  w zakresie świadczenia opieki nad kobietą ciężarną.
 3. Położna współpracuje z lekarzem położnikiem – ginekologiem, lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, położną zatrudnioną w gabinecie lekarza ginekologa / położnika, pielęgniarką środowiskową / rodzinną, pracownikiem socjalnym, innymi osobami działającymi na rzecz zdrowia rodziny.
 4. Położna ma prawo i obowiązek pogłębiania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego oraz samokształcenie.
 5. Położna posiada neseser położniczy wyposażony zgodnie ze standardem.
 6. Położna posługuje się obowiązującą dokumentacją medyczną i ma możliwość wglądu do dokumentacji prowadzonej przez poszczególnych członków zespołu terapeutycznego.
 7. Położna posiada materiały i literaturę edukacyjną.
 8. Położna ma dostęp do opracowanych procedur postępowania stosowanych
  w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych charakterystycznych dla okresu ciąży.
 9. Położna w trakcie trwania ciąży fizjologicznej przeprowadza minimum 3 wizyty.
 10. Położna opiekę dostosowuje do potrzeb i oczekiwań kobiety ciężarnej i jej rodziny.

 

KRYTERIUM PROCESU:

 1. Położna gromadzi dane o kobiecie ciężarnej i jej rodzinie z różnych źródeł:
 • dokumentacji medycznej,
 • wywiadu z kobietą ciężarną i jej rodziną,
 • wyników badań i pomiarów.
 1. Położna wykonuje:
 • pomiar wzrostu,
 • pomiar masy ciała,
 • pomiar tętna,
 • pomiar ciśnienia tętniczego krwi,
 • badanie piersi,
 • pomiar wymiarów zewnętrznych miednicy kostnej,
 • pomiar czynności serca płodu,
 • badanie położnicze zewnętrzne,
 • badanie położnicze wewnętrzne w razie potrzeby.
 1. Położna formułuje diagnozę położniczą i ustala hierarchię podejmowanych działań.
 2. Położna ustala plan opieki oraz terminy kolejnych wizyt, w trakcie których:
 3. a) monitoruje przebieg ciąży na podstawie wykonanych badań i pomiarów,
 4. b) ocenia prawidłowość przebiegu ciąży i rozpoznaje czynniki ryzyka mające wpływ na jej przebieg,
 5. c) weryfikuje plan dalszej opieki w trakcie uzyskiwania kolejnych danych,
 6. d) kieruje na badania i konsultacje specjalistyczne,
 7. e) edukuje, udziela porad odnośnie:
 • zmian fizjologicznych i psychologicznych zachodzących w trakcie trwania ciąży,
 • zdrowego stylu życia i higieny w ciąży,
 • zasad odżywiania w ciąży,
 • objawów zagrożenia ciąży,
 • współżycia seksualnego w ciąży,
 • ochrony kobiet w ciąży,
 • różnych możliwości odbycia porodu,
 • przygotowania do porodu rodzinnego,
 • karmienia naturalnego i technik karmienia piersią,
 • pielęgnacji i samokontroli piersi,
 • pielęgnacji noworodka,
 • relacji z nienarodzonym dzieckiem,
 • przygotowania rodziny na przyjęcie noworodka,
 • technik relaksacji w ciąży i w czasie porodu,
 • samopielęgnacji i samoopieki,
 • udzielania wsparcia kobiecie ciężarnej przez rodzinę.
 1. Położna odnotowuje uzyskane dane i przebieg procesu pielęgnowania w obowiązującej dokumentacji.

 

KRYTERIUM WYNIKU:

 1. Ciężarna ma zapewnioną wysokiej jakości opiekę przedporodową.
 2. Ciężarna zapoznała się z zasadami pielęgnacji noworodka.
 3. Ciężarna została zapoznana z zaletami karmienia piersią i zna techniki karmienia piersią.
 4. Ciężarna jest przygotowana do samopielęgnacji i samoopieki.
 5. Ciężarna jest przygotowana do odbycia porodu.
 6. Ciężarna zna objawy zagrożenia ciąży i wie jak postępować w momencie ich wystąpienia.
 7. Ciężarna i jej rodzina uzyskała niezbędną wiedzę na temat przebiegu ciąży i zmian zachodzących w czasie jej trwania.
 8. Rodzina potrafi otoczyć opieką kobietę ciężarną.
 9. Rodzice wiedzą jak nawiązać kontakt z dzieckiem.
 10. Rodzina jest przygotowana na przyjęcie noworodka.
 11. Prowadzona dokumentacja obrazuje przebieg ciąży.

 

 

Standard praktyki zawodowej położnej

– opieka nad kobietą ze schorzeniem ginekologicznym w środowisku domowym

 

TEMAT: Opieka nad kobietą ze schorzeniem ginekologicznym w środowisku domowym.

 

OŚWIADCZENIE STANDARDOWE: Realizowanie optymalnej opieki nad kobietą ze schorzeniem ginekologicznym.

 

KRYTERIUM STRUKTURY:

 1. Położna posiada co najmniej 2 letni staż pracy w zawodzie, ukończyła kurs położnej rodzinnej i / lub specjalizację z dziedziny pielęgniarstwa rodzinnego, wyższe studia magisterskie na wydziale położnictwa lub pielęgniarstwa.
 2. Położna posiada odpowiednią wiedzę, przygotowanie oraz umiejętności praktyczne
  w zakresie opieki nad kobietą ze schorzeniem ginekologicznym.
 3. Położna współpracuje z lekarzem ginekologiem, lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, położną zatrudnioną w gabinecie lekarza ginekologa / położnika, pielęgniarką środowiskową / rodzinną, pracownikiem socjalnym, innymi osobami działającymi na rzecz zdrowia kobiety i rodziny.
 4. Położna ma prawo i obowiązek pogłębiania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego oraz samokształcenie.
 5. Położna posiada neseser położniczy wyposażony zgodnie ze standardem.
 6. Położna posługuje się obowiązującą dokumentacją medyczną i ma możliwość wglądu do dokumentacji prowadzonej przez poszczególnych członków zespołu terapeutycznego.
 7. Położna posiada materiały i literaturę edukacyjną.
 8. Położna ma dostęp do opracowanych procedur postępowania stosowanych
  w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych charakterystycznych dla poszczególnych schorzeń ginekologicznych.
 9. Położna dostosowuje opiekę do potrzeb i oczekiwań kobiety ze schorzeniem ginekologicznym i jej rodziny.

 

KRYTERIUM PROCESU:

 1. Położna gromadzi dane o kobiecie chorej ginekologicznie i jej rodzinie z różnych źródeł:
  • dokumentacji medycznej,
  • wywiadu z pacjentką i jej rodziną,
  • wyników badań i pomiarów.
 2. Położna przeprowadza badanie zewnętrzne, ocenia stan poszczególnych układów organizmu.
 3. Położna ocenia stan psychiczno – emocjonalny pacjentki
  • nastrój podopiecznej, obawy, lęki,
  • samopoczucie,
  • sposób radzenia sobie w nowej sytuacji,
  • wiedzę na temat choroby.
 4. Położna ocenia styl życia pacjentki, status społeczny, środowisko domowe.
 5. Położna identyfikuje czynniki ryzyka w rodzinie.
 6. Położna ocenia zdolność pacjentki do samoopieki i samopielegnacji.
 7. Położna ocenia możliwości rodziny dotyczące pomocy w wykonaniu czynności pielęgnacyjnych i opiekuńczych.
 8. Położna formułuje diagnozę i ustala hierarchię podejmowanych działań.
 9. Położna ustala plan opieki oraz terminy kolejnych wizyt, w trakcie których:
 10. a) monitoruje przebieg choroby na podstawie zebranych danych, wykonanych pomiarów i wyników badań,
 11. b) ustala plan opieki oraz weryfikuje go w trakcie uzyskiwania kolejnych informacji,
 12. c) kieruje na badania i konsultacje specjalistyczne,
 13. d) wykonuje zabiegi diagnostyczne, lecznicze i rehabilitacyjne wynikające z planu opieki samodzielnie i na zlecenie lekarza,
 14. e) podejmuje działania mające na celu usprawnienie pacjentki,
 15. f) prowadzi profilaktykę przeciwdziałania odleżynom, zapobiega powikłaniom ze strony układu oddechowego i układu krążenia,
 16. g) edukuje, udziela porad w zależności od schorzeń odnośnie:
 • zmian zachodzących w organizmie kobiety adaptacji do nowej sytuacji,
 • zasad odżywiania oraz prawidłowości stosowania diet w zależności od rodzaju schorzenia lub schorzeń towarzyszących,
 • higieny osobistej i intymnej,
 • zdrowego stylu życia,
 • samoopieki i samopielęgnacji,
 • udzielania wsparcia kobiecie chorej ginekologicznie przez rodzinę,
 • zasad podawania leków,
 • postępowania w przypadku pogorszenia stanu zdrowia,
 • profilaktyki stanów zapalnych i chorób nowotworowych narządu rodnego i piersi,
 • samokontroli piersi,
 • profilaktycznych badań ginekologicznych i cytologicznych,
 • profilaktyki osteoporozy,
 • profilaktyki chorób układu krążenia,
 • kontroli masy ciała, walki z otyłością,
 • minimalizowania stresu,
 • profilaktyki chorób układu moczowego,
 • współżycia seksualnego,
 • profilaktyki uzależnień,
 • chorób wenerycznych , AIDS,
 • regulacji poczęć, planowania rodziny,
 • źródeł uzyskania przez osobę chorą lub całą rodzinę wsparcia z zewnątrz.
 1. Położna przygotowuje rodzinę pacjentki do wykonywania czynności opiekuńczych, pielęgnacyjnych i wspierania pacjentki.
 2. Położna odnotowuje przebieg procesu pielęgnowania w obowiązującej dokumentacji.

 

KRYTERIUM WYNIKU:

 1. Kobieta ze schorzeniem ginekologicznym ma zapewnioną profesjonalną opiekę.
 2. Pacjentka i jej rodzina mają niezbędną wiedzę na temat zmian zachodzących
  w organizmie kobiety.
 3. Pacjentka i jej rodzina znają niepożądane objawy wywołane chorobą i wiedzą jak postępować w momencie ich wystąpienia.
 4. Pacjentka ma wiedzę na temat zdrowego stylu życia, higieny i prawidłowego odżywiania.
 5. Pacjentka jest przygotowana do samoopieki i samopielęgnacji.
 6. Pacjentka potrafi wykonać samobadanie piersi.
 7. Pacjentka ma wiedzę na temat profilaktyki chorób ginekologicznych, onkologicznych
  i wenerycznych.
 8. Pacjentka została zapoznana z metodami regulacji poczęć i planowania rodziny.
 9. Rodzina jest przygotowana do wykonywania czynności opiekuńczych, pielęgnacyjnych i wspierania pacjentki.
 10. Pacjentka i rodzina wiedzą jak uzyskać wsparcie z zewnątrz.
 11. Prowadzona dokumentacja obrazuje przebieg choroby i proces pielęgnowania kobiety ze schorzeniem ginekologicznym.

 

Standard praktyki zawodowej położnej

–  opieka nad położnicą w środowisku domowym

 

TEMAT: Opieka nad położnicą w środowisku domowym.

OŚWIADCZENIE STANDARDOWE: Realizowanie optymalnej opieki nad położnicą i jej rodziną.

KRYTERIUM STRUKTURY:
 1. Położna posiada co najmniej 2 letni staż pracy w zawodzie, ukończyła kurs położnej rodzinnej i / lub specjalizację z dziedziny pielęgniarstwa rodzinnego, wyższe studia magisterskie na wydziale położnictwa lub pielęgniarstwa.
 2. Położna posiada odpowiednią wiedzę, przygotowanie oraz umiejętności praktyczne w zakresie karmienia naturalnego i opieki nad położnicą oraz rodziną.
 3. Położna współpracuje z lekarzem położnikiem – ginekologiem, lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, położną zatrudnioną w gabinecie lekarza ginekologa / połoznika, pielęgniarką środowiskową / rodzinną, pracownikiem socjalnym, innymi osobami działającymi na rzecz zdrowia rodziny.
 4. Położna ma prawo i obowiązek pogłębiania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego oraz samokształcenie.
 5. Położna posiada neseser położniczy wyposażony zgodnie ze standardem.
 6. Położna posługuje się obowiązującą dokumentacją medyczną i ma możliwość wglądu do dokumentacji prowadzonej przez poszczególnych członków zespołu terapeutycznego.
 7. Położna posiada materiały i literaturę edukacyjną.
 8. Położna ma dostęp do opracowanych procedur postępowania stosowanych
  w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych charakterystycznych dla okresu połogu.
 9. Położna w trakcie fizjologicznego przebiegu połogu przeprowadza minimum 6 wizyt.
 10. Położna opiekę dostosowuje do potrzeb i oczekiwań położnicy oraz rodziny.

 

KRYTERIUM PROCESU:

 1. Położna gromadzi dane o położnicy i rodzinie z różnych źródeł:
 • dokumentacji medycznej,
 • wywiadu z położnicą i jej rodziną,
 • wyników badań i pomiarów.
 1. Położna bada, obserwuje, kontroluje i ocenia:
 • ciśnienie tętnicze krwi,
 • tętno,
 • temperaturę,
 • inwolucję mięśnia macicy,
 • spojenie łonowe,
 • stan gruczołów piersiowych, brodawek,
 • przebieg laktacji,
 • proces gojenia się rany krocza lub rany pooperacyjnej,
 • odchody połogowe (wygląd, ilość, zapach),
 • samopoczucie położnicy (stan psychiczny i emocjonalny),
 • stan narządu ruchu (np. żylaki, obrzęki),
 • funkcjonowanie układu moczowego,
 • motywację i technikę karmienia dziecka,
 • współistniejące choroby,
 • wiedzę położnicy o samoopiece i samopielęgnacji,
 • związki interpersonalne w rodzinie,
 1. Położna identyfikuje czynniki ryzyka, w rodzinie.
 2. Położna formułuje diagnozę i ustala hierarchię podejmowanych działań.
 3. Położna ustala plan opieki oraz terminy kolejnych wizyt w trakcie których:
 4. a) wykonuje zabiegi diagnostyczne, rehabilitacyjne i lecznicze wynikające z planu opieki samodzielnie i na zlecenie lekarza,
 5. b) monitoruje przebieg połogu,
 6. c) sprawdza wiedzę, umiejętności i reakcje położnicy oraz rodziny na występujące problemy,
 7. d) weryfikuje plan opieki w trakcie uzyskiwania kolejnych danych,
 8. e) kieruje na badania i konsultacje specjalistyczne,
 9. f) edukuje, udziela porad odnośnie:
 • zmian fizjologicznych i psychologicznych zachodzących w połogu,
 • zdrowego stylu życia,
 • higieny i diety w połogu,
 • zasad i technik karmienia dziecka,
 • postępowania w zaburzeniach laktacji,
 • ćwiczeń w połogu,
 • reakcji emocjonalnych położnicy,
 • zapobiegania nietrzymania moczu,
 • samoopieki i samopielęgnacji,
 • postępowania w przypadku zaobserwowania objawów patologicznych w przebiegu połogu,
 • metod regulacji poczęć i planowania rodziny,
 • wpływu używek na zdrowie,
 • samokontroli piersi,
 • udzielania położnicy wsparcia przez rodzinę.
 1. Położna motywuje położnicę do karmienia piersią.
 2. Położna odnotowuje uzyskane dane i przebieg procesu pielęgnowania w obowiązującej dokumentacji.

 

KRYTERIUM WYNIKU:

 1. Położnica ma zapewnioną profesjonalną opiekę.
 2. Położnica akceptuje siebie w roli matki i jest przygotowana do jej pełnienia.
 3. Położnica i jej rodzina mają wiedzę na temat zmian fizjologicznych i psychologicznych zachodzących w połogu.
 4. Położnica i jej rodzina potrafią zaobserwować objawy patologiczne w przebiegu połogu i potrafią odpowiednio postępować w wypadku ich wystąpienia.
 5. Położnica została zapoznana z zaletami karmienia piersią, zna techniki karmienia piersią i sposoby utrzymania laktacji.
 6. Położnica jest przygotowana do samobadania piersi.
 7. Położnica jest przygotowana do samoopieki i samopielęgnacji.
 8. Położnica zna zalety ćwiczeń wykonywanych w połogu i potrafi je wykonywać.
 9. Położnica zna metody regulacji poczęć i planowania rodziny.
 10. Rodzina została przygotowana do udzielania pomocy i wsparcia położnicy.
 11. Prowadzona dokumentacja obrazuje przebieg połogu.

 

Standardowe wyposażenie nesesera położnej środowiskowej rodzinnej

 

 1. Zestaw do wykonywania wstrzyknięć:
 • igły,
 • venflony,
 • strzykawki,
 • waciki,
 • plaster,

 

 1. Zestaw do wykonywania opatrunków:
 • sterylny podstawowy zestaw narzędzi chirurgicznych,
 • sterylny pakiet materiałów opatrunkowych.

 

 • Pakiet ochronny przed zakażeniem:
 • fartuch jednorazowego użytku,
 • rękawice jałowe i niejałowe,
 • ochraniacze na obuwie,
 • worki i pojemnik na odpadki,
 • środki dezynfekcyjne,
 • pakiet do mycia i odkażania rąk.

 

 1. Zestaw do resuscytacji:
 • rurka ustno-gardłowa,
 • maseczka do reanimacji z filtrem.

 

 1. Sprzęt do pomiaru:
 2. ciśnienia krwi:
 • aparat rtęciowy lub zaporowy,
 1. temperatury:
 • termometr rtęciowy lub elektroniczny.
 1. obwodów ciała:
 1. tonów serca płodu:
 • słuchawka położnicza lub detektor tętna płodu.
 1. e) wartości cukru we krwi i moczu.

 

 1. Dodatkowy sprzęt:
 • nożyczki,
 • cewnik Nelatona.

 

 1. Zestaw przeciwstrząsowy

 

 Standardowe wyposażenie nesesera do przyjęcia porodu

(stanowi uzupełnienie do standardowego wyposażenia nesesera położnej środowiskowej/ rodzinnej)

 

 1. Narzędzia sterylne:
 2. Zestaw do porodu:
 • nożyczki do przecięcia pępowiny,
 • nożyczki do nacięcia krocza,
 • 2 kochery.
 1. Zestaw do szycia krocza:
 • wziernik,
 • pean prosty,
 • pean odgięty,
 • penseta anatomiczna,
 • penseta chirurgiczna,
 • 2 kulociągi okienkowe,
 • nożyczki,
 • imadło,
 • nici chirurgiczne,

 

 1. Materiał opatrunkowy – sterylny:
 • gaziki,

 

 1. Dodatkowy sprzęt:
 • 2 klemy do pępowiny sterylne,
 • odsysacz,
 • waga,
 • miska nerkowata,
 • nici chirurgiczne.

 

 1. Środki odkażające:
 • 70% spirytus,
 • KMnO4 w tabletkach.

 

 

Standardowe wyposażenie nesesera do pielęgnacji noworodka

(stanowi uzupełnienie do standardowego wyposażenia nesesera położnej środowiskowej/ rodzinnej)

 

–     KMnO4,

 • spirytus,
 • pioctanina,
 • pałeczki lapisu,
 • gaziki,
 • waciki,
 • nożyczki,
 • penseta,
 • szpatułki,

 

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA

z dnia 12 stycznia 2011 r.
w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie

Na podstawie art. 68 ust. 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustala się wykaz produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym rodzajem świadczenia zdrowotnego – stanowiącyzałącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 2.
Ustala się wykaz produktów leczniczych wchodzących w skład zestawu przeciwwstrząsowego, ratującego życie, które mogą być podawane przez lekarza, lekarza dentystę, felczera lub starszego felczera – stanowiącyzałącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3.
Ustala się wykaz produktów leczniczych wchodzących w skład zestawu przeciwwstrząsowego, ratującego życie, które mogą być podawane przez pielęgniarkę, położną – stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 4.
Produkty lecznicze wchodzące w skład zestawu przeciwwstrząsowego, ratującego życie, ujęte w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia, o którym mowa w § 5, mogą być stosowane odpowiednio przez lekarza, lekarza dentystę, felczera lub starszego felczera oraz pielęgniarkę i położną do wyczerpania zapasów lub upływu okresu ich ważności.

§ 5.
Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie (Dz. U. Nr 236, poz. 2000 oraz z 2006 r. Nr 204, poz. 1509).

§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA

Załącznik nr 3 w brzmieniu według dotychczas obowiązującego rozporządzenia z 2002 roku.

1) Antazolini hydrochloridum 50 mg/ml – 5 amp. a 2 ml;
2) Aqua pro inj. – 5 amp. a 5 ml;
3) Atropini sulfas 1 mg – 10 amp. a 1 ml;
4) Calcii chloridum lub Calcii glubionas – roztwory 10 % – 10 amp. a 10 ml;
5) Hydrocortisonum 250 mg – 5 fiol. a 250 mg + 5 amp. rozp. a 2 ml lub Methylprednizolonum 40 mg -1 fiol. a 40 mg + 1 amp. rozp., Methylprednizolonum 125 mg – 1 fiol. a 125 mg + 1 amp. rozp., Methylprednizolonum 250 mg – 1 fiol. a 250 mg + 1 amp. rozp., Methylprednizolonum 500 mg – 1 fiol. a 500 mg + 1 amp. rozp., Methylprednizolonum 1.000 mg – 1 fiol. a 1.000 mg + 1 amp. rozp.;
6) Epinephrinum a 1 mg – 10 amp. a 1 ml;
7) Glucosum 20 % 2 – 10 amp. a 10 ml;
8) Natrii chloridum 0,9 % – 10 amp. a 10 ml.
Płyny infuzyjne:
1) Calcii chloridum + Kalii chloridum + Natrii chloridum (płyn Ringera) – 1 op. a 250 ml;
2) Glucosum 5 % – 1 op. a 500 ml;
3) Glucosum 10 % – 1 op. a 500 ml;
4) Natrii chloridum 0,9 % – 2 op. a 500 ml.